Šta je to efektivna kamatna stopa?

EKS ili efektivna kamatna stopa je stvarna cijena kredita. Za razliku od nominalne kamatne stope koju bankari uglavnom reklamiraju u efektivnoj kamatnoj stopi su sadržani svi troškovi kredita.

Efektivna kamatna stopa je način da se transparentno izrazi cijena koštanja kredita, kao bankraskog proizvoda. Postoje četiri metode izračuna EKS-a: aktuarska metoda, direktna metoda, tzv konstantna metoda i N metoda. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela, administrativne zabrane itd. Sve banke na isti način izračunavaju EKS efektivnu kamatnu stopu pa je prema tome vrlo jednostavno uporediti koja banka ima najpovoljnije uslove za uzimanje kredita. Efektivna kamatna stopa iskazuje se s dvjema decimalama, uz zaokruživanje druge decimale.

Tagged under

Leave a Reply