Šta je ovrha?

Trenutno ste u krizi, izgubili ste posao, nemate primanja, slična je situacija i sa drugim članovima porodice. Ne možete da plaćate račune ali ni ratu odnosno anuitet kredita. Zabrinuti ste kakve su posljedice ovih kašnjenja.

Krajnja posljedica, kada iscrpite sve ostale mogućnosti je ovrha.

[pullquote]Ovrha se provodi na svim nekretninama koje dužnik posjeduje ili koje se vode na bračnog druga.[/pullquote]Šta je ovrha? To je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Da objasnimo malo jednostavnije, povjerilac će vam uz pomoć suda ili javnog bilježnika prisilno naplatiti dug. Ovrhovoditelj je u stvari povjerilac, onaj kome dugujete.

Na osnovu čega povjerioc traži ovrhu? Ovrha se traži na osnovu vjerodostojnih i ovršnih isprava.

Vjerodostojne isprave su: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga i ovjerovljena privatna isprava.

Ovršne isprave su: ovršna sudska odluka (presuda, rješenje, platni nalog), ovršna sudska nagodba (nagodba sklopljena u postupku pred sudom), ovršna odluka arbitražnog suda, Vodič kroz ovršni postupak , ovršna odluka donesena u upravnom postupku (rješenje, zaključak i nagodba donijeti od tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima), ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava, nagodba sklopljena pred sudovima časti pri komorama u RH, zadužnica.

Šta može biti predmet ovrhe? Predmet ovrhe može biti: plaća, novac na računima, nekretnine, pokretnine, dionice, udjeli u trgovačkim društvima i sl., osim one imovine koja je zakonom izuzeta od ovrhe. Ukoliko se jednim predmetom ovrhe ne namiri nastao dug, povjerilac prelazi na sljedeći predmet ovrhe i tako sve dok ne namiri dug. Ovrha se može provesti i na stvarima koje pripadaju bračnom drugu, jer je po zakonu to zajednička imovina. Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđivanjem vrijednosti nekretnine, njenom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobijenog prodajom. Ovrha se provodi na svim nekretninama koje dužnik posjeduje ili koje se vode na bračnog druga.

 

Tagged under

Leave a Reply