Mjenica

Šta je mjenica? Zašto služi mjenica? Može li mjenica sadržavati kamatu? Može li se potpis na mjenici krivotvoriti?

Nećemo vas zamarati stručnim izrazima već ćemo vam na što jednostavniji način objasniti mjenicu i čemu služi. Mjenica je vrijednosna hartija koja omogućava onom ko je posjeduje da naplati određenu sumu novca od onoga ko je potpisan na mjenici kao dužnik. Postoje dvije vrste mjenica, lične gdje izdavalac (dužnik) se obavezuje da će sam isplatiti određenu sumu novca na koju se obavezao, i vučena kojom izdavalac mjenice daje nalog drugom licu npr. banci da u njegovo ime isplati sumu koja je navedena u mjenici trećem licu, remitentu ili onom na koga je prenijeta mjenica.

Dosta često je u upotrebi pojam bjanko mjenica. Pravno gledajući to nije mjenica dok ne bude kompletno popunjena. Bjanko mjenica se  izdaje kad nisu u potpunosti poznati svi podaci koji se unose u mjenicu. Na bjanko mjenicu se stavljaju samo ime, prezime i JMB. Potpisom na bjanko mjenicu izdavalac (dužnik) ovlašćuje ovlašteno lice da ako je potrebno popuni nepopunjene podatke, tek onda bjanko mjenica postaje važeći vrijednosni papir. Bjanko mjenica se vrlo često koristi kao sredstvo obezbijeđenja kredita. Ako korisnik kredita koji je izdavalac mjenice u nekom trenutku prestane se redovnim plaćanjem rate ili anuiteta, onda se mjenica popunjava na preostali dug i postupa se prema mjeničnom postupku. Ako je korisnik kredita uredno otplatio kredit onda je korisnik mjenice dužan vratiti mjenicu izdavaocu mjenice.

Mjenica se može prenijeti i na treće lice tj. prodati. O tome drugom prilikom.

Tagged under

Leave a Reply